Zdieľať
Zatvoriť

Obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vznik, zmenu a zánik záväzkovo-právneho vzťahu (zmluvy), základné práva a povinnosti vznikajúce medzi Prevádzkovateľom internetového portálu www.talentwalks.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“), Užívateľom a Poskytovateľom z uvedeného záväzkovo-právneho vzťahu a ďalšie náležitosti súvisiace so sprostredkovaním kúpy služieb alebo tovaru prostredníctvom uvedeného internetového portálu. Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetovej stránke www.talentwalks.com/terms-and-conditions/.
 2. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje internetovú stránku www.talentwalks.com (ďalej len „internetová stránka“) a sprostredkúva predaj služby alebo tovaru uvedeného v Ponuke. Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi ponúkanú službu alebo tovar na internetovej stránke. Poskytovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na internetovej stránke poskytuje predaj služby alebo tovaru ako súčasť celkovej Ponuky. Ponuka je súhrn všetkých uverejnených ponúk Poskytovateľov zaregistrovaných na internetovej stránke a obsahuje najmä meno a priezvisko, názov, pseudonym resp. obchodné meno Poskytovateľa, lokalitu Poskytovateľa; prípadne názov, popis a cenu poskytovanej služby alebo tovaru a vek Poskytovateľa.

Článok II.
Uverejňovanie služby alebo tovaru v Ponuke

 1. Poskytovateľ je oprávnený na internetovej stránke zverejniť ponuku služby alebo tovaru ním ponúkaného, ktorú je oprávnený spresniť slovnou a obrazovou špecifikáciou. Zverejnenie takejto ponuky je možné len po zaregistrovaní sa prostredníctvom registračného formuláru nachádzajúceho sa na internetovej stránke v sekcii registrácia. Pre registráciu je nevyhnutné vyplniť všetky údaje označené ako povinné. Registrácia na internetovej stránke je bezplatná.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje uvádzať v jeho ponuke služby alebo tovaru iba pravdivé a so skutočnosťou korešpondujúce údaje. V prípade nedodržania záväzku podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľ zodpovedá za vzniknutú škodu a všetky nároky Užívateľov, Prevádzkovateľa a tretích osôb.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje neuverejňovať hanlivé, urážajúce alebo inak nevhodné slovné a obrazové skutočnosti, médiá alebo iné informácie vrátane médií nevhodných pre maloletých do 18 rokov veku. Poskytovateľ berie na vedomie, že takéto informácie špecifikované v predchádzajúcej vete budú Prevádzkovateľom na podnet alebo aj bez neho zmazané, pričom Poskytovateľ plne zodpovedá za takto spôsobenú škodu a akýkoľvek iný nárok Užívateľov, Prevádzkovateľa a tretích osôb.

Článok III.
Objednanie a storno služby alebo tovaru v Ponuke

 1. Objednanie služby alebo tovaru uvedeného v ponuke je možné len po vykonaní registrácie pozostávajúcej z vyplnenia registračného formuláru nachádzajúceho sa na internetovej stránke v sekcii registrácia a následnej aktivácii profilu. Pre registráciu je nevyhnutné vyplniť všetky údaje v registračnom formulári označené ako povinné a aktivovať profil navštívením stránky uvedenej v elektronickej správe zaslanej Poskytovateľom na email Užívateľa. Registrácia na internetovej stránke je bezplatná.
 2. Objednanie služby alebo tovaru sa realizuje formou odoslania objednávky Užívateľom na internetovej stránke s tým, že objednávka Užívateľa musí byť akceptovaná Poskytovateľom inak záväzkovo-právny vzťah medzi nimi nevzniká.
 3. Akceptovaním objednávky Poskytovateľom podľa ods. 2 tohto článku týchto Všeobecných obchodných podmienok vstupujú Užívateľ a Poskytovateľ do záväzkovo-právneho vzťahu na základe čoho sa Užívateľ zaväzuje za objednanú službu alebo tovar zaplatiť a to spôsobom a v lehote v súlade s týmito platobnými podmienkami uvedenými v týchto obchodných podmienkach a Poskytovateľ sa zaväzuje predať tovar alebo poskytnúť službu.
 4. V prípade, že spôsob poskytnutia služby alebo predaja tovaru Poskytovateľom nevyplýva priamo z popisu služby alebo tovaru uvedeného v Ponuke alebo priamo z objednávky, Užívateľ je povinný dohodnúť sa s Poskytovateľom na konkrétnych podmienkach poskytnutia služby alebo predaja tovaru prostredníctvom Chatu v zmysle článku VIII. „Komunikácia Užívateľa s Poskytovateľom“ týchto obchodných podmienok (ďalej len „Chat“). Užívateľ je povinný dohodnúť sa s Poskytovateľom najmä na spôsobe zaplatenia kúpnej ceny, doručovaní tovaru alebo služby, na storno poplatku a podobne.
 5. Užívateľ a Poskytovateľ registráciou súhlasia, aby im Prevádzkovateľ posielal na ich e-mail newsletter týkajúci sa najnovšie zverejnených ponúk, multimédií a skutočností súvisiacich s poskytovanými službami ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety sú Užívateľ a Poskytovateľ oprávnení kedykoľvek odvolať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú na internetových stránkach Prevádzkovateľa.

Článok IV.
Cena tovaru alebo služby a platobné podmienky

 1. Cena poskytovanej služby alebo predávaného tovaru je uvedená v ponuke Poskytovateľa, pričom Užívateľ a Poskytovateľ sú oprávnení dohodnúť sa na zmene tejto ceny jedine prostredníctvom Chatu. Užívateľ a Poskytovateľ sú oprávnení dohodnúť sa na spôsobe platby za poskytnutú službu alebo predaný tovar taktiež jedine prostredníctvom Chatu.
 2. Užívateľ je povinný zaplatiť za objednanú službu alebo tovar podľa dohody uzatvorenej prostredníctvom Chatu s Používateľom.

Článok V.
Cena za sprostredkovanie a platobné podmienky

 1. Cena za sprostredkovanie poskytnutia služby alebo predaja tovaru Prevádzkovateľom v zmysle týchto obchodných podmienok je 0 €.

Článok VI.
Osobitné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za vady tovaru alebo služby poskytovaných prostredníctvom internetovej stránky, ako ani za škodu, ktorá vznikne Užívateľovi alebo Poskytovateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s poskytovaním služieb a predaja tovaru prostredníctvom internetovej stránky, resp. v súvislosti s jej prevádzkou. Všetky nároky z vadne poskytnutých plnení je Užívateľ povinný uplatňovať priamo voči Poskytovateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 2. V prípade, že Poskytovateľ nedodrží povinnosti a záväzky preňho vyplývajúce z týchto obchodných podmienok zodpovedá za škodu tým vznikajúcu a za všetky iné nároky vznikajúce z uvedeného dôvodu. Prevádzkovateľ je oprávnený z uvedeného dôvodu pozastaviť alebo aj ukončiť jeho činnosť na internetovej stránke.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodržiavanie platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä daňových zo strany Užívateľa alebo Poskytovateľa.

Článok VII.
Doprava

 1. Prevádzkovateľ nedoručuje tovar alebo službu zakúpenú prostredníctvom jeho internetovej stránky a nezodpovedá za riadne a včasné doručenie takto zakúpenej služby alebo tovaru.
 2. Podmienky doručenia si je povinný Užívateľ dojednať prostredníctvom Chatu v súlade týmito obchodnými podmienkami, pričom takto dohodnutý spôsob doručenia je pre strany záväzný.

Článok VIII.
Komunikácia Užívateľa s Poskytovateľom

 1. Chat predstavuje online/offline komunikáciu medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorá sa aktivuje v momente potvrdenia objednávky zo strany Poskytovateľa a v ktorej sú Poskytovateľ a Užívateľ povinný špecifikovať podmienky poskytnutia služby alebo tovaru v zmysle týchto obchodných podmienok, ak to nevyplýva zo špecifikácie služby alebo tovaru uvedenej v Ponuke.
 2. Užívateľ a Poskytovateľ berú na vedomie a súhlasia, že komunikácia prostredníctvom Chatu je prístupná Prevádzkovateľovi pre potreby plnenia zo záväzkovo-právneho vzťahu, najmä pre potreby platenia kúpnej ceny a výpočtu ceny za sprostredkovanie poskytnutia služby alebo predaja tovaru a že na akýkoľvek iný spôsob komunikácie medzi Užívateľom a Poskytovateľom Prevádzkovateľ neprihliada.

Článok IX.
Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ a Poskytovateľ registráciou na internetovej stránke udeľujú Prevádzkovateľovi súhlas so získaním a spracovaním ich osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený bez ich osobitného súhlasu spracúvať tieto údaje na účely marketingových kampaní, potrebnej komunikácie pre potreby plnenia z uzatvorenej zmluvy, interných potrieb Prevádzkovateľa. Užívateľ a Poskytovateľ poskytnutím uvedených osobných údajov dobrovoľne súhlasia s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v tom ktorom konkrétnom prípade vyplnili alebo ktoré boli o Užívateľovi a Poskytovateľovi získané na základe uzatvorenej zmluvy, resp. v rámci prihlásenia sa na internetové stránky Prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom v rámci uvedeného účelu.
 2. V prípade, keď je príjemca tovaru či služby osoba odlišná od Užívateľa, môžu byť jej osobné údaje použité len pre účely splnenia zmluvy, k akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu ich osobných údajov je nutný výslovný súhlas takejto osoby. K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Užívateľ, môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na internetovej stránke Prevádzkovateľa požiadať o výmaz osobných údajov, alebo ich opravu.

Článok X.
Autorské práva

 1. Stránka požíva ochranu v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon a ostatných príslušných právnych predpisov. Akékoľvek použitie obsahu internetovej stránky, jej častí alebo ako celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým, elektronickým alebo iným spôsobom je bez písomného povolenia Prevádzkovateľa povolené len spôsobom, z ktorého neplynie priamy majetkový prospech. Nie je dovolené uverejňovať a/alebo prenášať na stránku akékoľvek údaje a materiály, zvlášť hanlivé, urážlivé alebo iné údaje a/alebo materiály, ktoré porušujú platné a účinné všeobecne záväzné právne normy. Prevádzkovateľ bude takéto údaje a/alebo materiály odstraňovať.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi právneho vzťahu písomne dohodnuté inak.
 2. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, hlavne príslušnými ustanoveniami zákona č. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke.